Ekonomisk ordlista

Balansräkning, likviditetsbudget, periodiseringsfond, och soliditet – ekonomins värld är full av komplexa termer. Men oroa dig inte, vi har gjort det enkelt för dig! I vår ordlista förklarar vi ekonomiska termer och begrepp på ett lättförståeligt sätt så att du kan navigera med större säkerhet.

Det är vår ambition att göra ekonomin mindre av ett mysterium och mer av en tillgång för dig och ditt företagande.

Sök
Välj en bokstav

A conto

A conto är en form av delbetalning som gör det möjligt för företag att effektivt hantera sin likviditet. Används ofta som förskottsbetalning, särskilt i situationer där totalbeloppet är högt.

Omsättning

Omsättning är ett företags totala intäkter från försäljning av varor och tjänster under en viss tidsperiod, vanligtvis ett år. Det inkluderar både kontantförsäljning och fakturerad försäljning.

A-kassa

A-kassa är en förkortning för arbetslöshetskassa, en organisation som hanterar arbetslöshetsförsäkring och betalar ut ersättning till arbetslösa individer.

A-skatt

A-skatt är den skatt en anställd betalar på sin lön. Denna skatt dras av arbetsgivaren och betalas sedan till staten.

Affärshändelse

En affärshändelse är en händelse som dokumenteras i företagets bokföring och som påverkar företagets ekonomiska ställning, till exempel en försäljning eller ett inköp.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en företagsform som kan bildas av en eller flera personer. Aktiebolag är en egen juridisk person.

Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är en avgift som arbetsgivare betalar för sina anställda, baserat på de anställdas löner, till socialförsäkringssystemet.

Balansräkning

En balansräkning är en finansiell rapport som visar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital vid en specifik tidpunkt och ska finnas med i årsredovisningen.

Balansrapport

Balansrapport är en finansiell rapport som detaljerat visar ett företags tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt för att ge en översikt över företagets finansiella ställning.

BFN

BFN, eller bokföringsnämnden är en statlig förvaltningsmyndighet i Sverige som arbetar med att utveckla och informera om god redovisningssed. Myndigheten arbetar för att sätta standarder för hur företagsredovisning ska genomföras på ett så korrekt sätt som möjligt.

Bokföring

Bokföring är processen att systematiskt registrera, klassificera och summera ekonomiska transaktioner i ett företag för att ge en klar överblick över dess ekonomiska ställning.

Bokföringsorder

Bokföringsorder är ett internt dokument som skapas när en verifikation för en ekonomisk händelse saknas.

CFO

CFO (Chief Financial Officer) är ofta den högsta ekonomiansvarige inom ett företag som ansvarar för att hantera företagets finansiella planering, riskhantering och rapportering.

Check

Check är ett betalningsmedel i form av färdigtryckta blanketter från en bank och som används för att överföra pengar från en part till en annan.

Crowdfunding

Crowdfunding är en finansieringsmetod där pengar samlas in från många människor, oftast via internet, för att finansiera ett projekt, en produktutveckling eller ett företag.

Culpa

Culpa betyder vårdslöshet och är en juridisk term som indikerar att en person är ansvarig att ersätta skador orsakade av oaktsamhet.

Cykliska bolag

Cykliska bolag är företag vars ekonomiska resultat starkt påverkas av konjunkturen, vilket innebär att de är extra känsliga för ekonomiska cykler och omvärldshändelser.

Debet

Debet är den sida i bokföringen som används för att registrera ökningar av tillgångar eller minskningar av skulder och eget kapital.

Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som lämnas in till Skatteverket som visar hur mycket pengar som tjänats in under året och används för att beräkna skatteskyldigheten för både företag och privatpersoner.

Dubbel bokföring

Dubbel bokföring är en bokföringsmetod där varje transaktion registreras i två separata konton - en gång i debet och en gång i kredit.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en sammanslutning där medlemmarna tillsammans driver en verksamhet för ekonomiskt syfte. Föreningen är en juridisk person, och medlemmarna bidrar med insatser och deltar i beslutsfattandet.

Enskild firma

En enskild firma är en företagsform som bedrivs av en privatperson. Som enskild näringsidkare är man ensam ägare och ansvarig för företaget.

F-skatt

F-skatt är en företagsskatt i Sverige där företagare själva betalar in preliminärskatt och egenavgifter för sin näringsverksamhet.

FA-skatt

FA-skatt är en kombination av F-skatt och anställningsavgifter. FA-skatt tillämpas på personer som både driver eget företag och är anställda.

Factoring

Factoring är en finansiell tjänst där företag säljer sina fakturor till ett factoringföretag för att snabbt få betalt

Faktura

En faktura är ett dokument som utfärdas av en säljare till en köpare för att specificera sålda varor eller tjänster och beloppet som ska betalas.

Firmatecknare

Firmatecknare är personer med befogenhet att skriva under dokument och rättshandlingar i ett företags namn

Force majeure

Force majeure är en juridisk term som beskriver en oväntad händelse, såsom en naturkatastrof, som förhindrar någon från att fullfölja sina kontraktsmässiga skyldigheter.

Förenklat årsbokslut

Ett förenklat årsbokslut är en enklare form av bokslut för mindre företag som omsätter max 3 miljoner. Ett förenklat årsbokslut innehåller grundläggande finansiell information som balansräkning och resultaträkning.

Företag

Ett företag är en verksamhet som bedriver handel med varor eller tjänster, oftast i syfte att generera vinst.

Gäldenär

En gäldenär är en person eller organisation som är skyldig pengar till någon annan, vanligtvis en kreditgivare eller leverantör.

God redovisningssed

God redovisningssed innebär att redovisningen utförs i enlighet med gällande lagar och regler, på ett sätt som ger en tydlig och rättvisande bild av ett företags ekonomiska situation.

Grundavdrag

Grundavdrag är en del av inkomsten som inte beskattas, vilket minskar den totala skattepliktiga inkomsten för en individ.

Handelsbolag

Ett handelsbolag är en vanlig företagsform som drivs av två eller flera delägare (bolagsmän). I ett handelsbolag är bolagsmännen gemensamt och solidariskt ansvariga för företagets skulder och avtal.

Ingående moms

Ingående moms är mervärdesskatt som ett företag betalar på inköp av varor eller tjänster, vilken kan dras av från företagets utgående moms.

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp är ett årligt fastställt belopp som används i beräkningen av vissa socialförsäkringsförmåner och pensioner i Sverige.

Inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration är ett dokument som individer och företag lämnar till skattemyndigheten för att redovisa sin inkomst och beräkna skatt.

Juridisk person

En juridisk person är en organisation som kan sluta avtal och äga egendom m.m. En juridisk person har samma rättigheter som en fysisk person.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där vissa delägare (kommanditdelägare) endast riskerar insatt kapital medan minst en delägare (komplementär) har fullt ansvar för bolagets skulder.

Kvitto

Ett kvitto är ett skriftligt bevis på att en betalning har gjorts, ofta för köp av varor eller tjänster.

Långivare

Långivare är en person eller institution som tillhandahåller lån eller krediter till individer eller organisationer, ofta mot ränta.

Leverantörsskuld

Leverantörsskuld är ett skuldbelopp som ett företag är skyldigt till sina leverantörer för mottagna, men ännu inte betalda, varor eller tjänster.

Likviditetsbudget

Likviditetsbudget är en finansiell plan som visar förväntade in- och utbetalningar för att bedöma ett företags förmåga att uppfylla sina kortfristiga finansiella åtaganden.

Månadsbokslut

Månadsbokslut är en sammanställning av alla ekonomiska transaktioner och resultat för en månad, använd för att bedöma ett företags ekonomiska ställning och prestationer under den perioden.

Marknadsvärde

Marknadsvärde är det värde till vilket en tillgång eller ett företag skulle kunna säljas på den öppna marknaden vid en given tidpunkt.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt, även kallad moms, är den skatt som läggs till priset på varor och tjänster och betalas av konsumenten, vilket sedan redovisas av företaget till staten.

Moms

Moms, eller mervärdesskatt är en skatt som läggs på priset vid försäljning av varor och tjänster. Företag måste lägga på moms vid försäljning och betalar denna skatt till staten.

Nettovärde

Nettovärde är det totala värdet av en persons eller ett företags tillgångar minus dess skulder, vilket ger en översikt över den faktiska ekonomiska ställningen.

Nollpunkt

Nollpunkt är den försäljningsnivå vid vilken ett företags intäkter exakt motsvarar dess kostnader, vilket resulterar i varken vinst eller förlust.

Noterad aktie

Noterad aktie är en aktie som är tillgänglig för handel på en officiell börs, vilket möjliggör köp och försäljning av aktien av allmänheten.

Obligation

Obligation är ett skuldebrev utfärdat av en organisation som lovar att betala tillbaka lånat kapital med ränta vid en specifik framtida tidpunkt.

Omsättningstillväxt

Omsättningstillväxt är ett nyckeltal som mäter en ökning av ett företags försäljningsintäkter över en viss tidsperiod, vilket indikerar affärstillväxt.

Organisationsnummer

Organisationsnummer är ett unikt identifieringsnummer tilldelat varje juridisk person i Sverige för juridisk och ekonomisk identifikation.

Passiv näringsverksamhet

Passiv näringsverksamhet avser en verksamhet där företagaren inte aktivt deltar i den dagliga driften eller ledningen.

Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning är en rapport som momsregistrerade företag måste lämna till Skatteverket för att redovisa moms för tjänster och varor inom EU.

Periodkostnad

Periodkostnad är kostnader som inte direkt kan kopplas till specifika intäkter utan hänförs till en viss period, exempelvis administrationskostnader.

Preliminärskatt

Preliminärskatt är en uppskattad skatt som företagare betalar varje månad baserad på beräknad årsinkomst.

Prisbasbelopp

Prisbasbelopp är ett av staten fastställt belopp som används för att beräkna pensioner och vissa socialförsäkringsförmåner.

Prokura

Prokura är en form av fullmakt där en person får rätt att företräda och binda ett företag i alla affärsangelägenheter.

Provisionsinkomst

Provisionsinkomst är inkomst som erhålls som en procentandel av försäljning eller prestation, vanligen inom försäljning eller tjänstesektorn.

Punktskatt

Punktskatt är en skatt som tas ut på specifika varor, såsom alkohol, tobak och bensin, utöver vanlig moms.

Rak amortering

Rak amortering innebär att man betalar ett fast belopp i amortering på ett lån vid varje betalningstillfälle, vilket leder till att lånet minskar stadigt.

Räkenskapsår

Räkenskapsår är en tolv månaders period som ett företag använder för bokföring och redovisning.

Realkapital

Realkapital avser fysiska tillgångar som maskiner, byggnader och utrustning som används i produktionen av varor och tjänster.

Reavinst

Reavinst är vinsten från försäljning av en tillgång, som en fastighet eller aktie, där försäljningspriset överstiger inköpspriset.

Redovisning

Redovisning är processen att dokumentera, sammanställa och analysera ekonomiska transaktioner för ett företag.

Redovisningsbyrå

Redovisningsbyrå är ett företag som erbjuder tjänster inom bokföring, redovisning, skatterådgivning och andra ekonomiska tjänster.

Redovisningskonsult

Redovisningskonsult är en expert på ekonomisk redovisning och skatterådgivning som hjälper företag med deras ekonomiska administration.

Rekonstruktion

Rekonstruktion är en juridisk process för att rädda ett ekonomiskt krisdrabbat företag från konkurs.

Reporänta

Reporänta är den ränta som centralbanken tar ut för lån till kommersiella banker, vilket indirekt påverkar räntenivåerna i ekonomin.

Reskontra

Reskontra är ett redovisningssystem som håller reda på kund- och leverantörsskulder och fordringar.

Restvärde

Restvärde är det beräknade värdet på en tillgång vid slutet av dess ekonomiska livslängd.

Resultat

Resultat är den ekonomiska vinsten eller förlusten i ett företag under en viss period, efter att alla intäkter och kostnader har räknats samman.

Resultatbudget

Resultatbudget är en prognos över förväntade intäkter och kostnader för en kommande period.

Resultaträkning

Resultaträkning är en finansiell rapport som visar ett företags intäkter och kostnader under en viss period.

Resultatrapport

Resultatrapport är en sammanställning av ett företags ekonomiska resultat under en viss period, ofta kvartalsvis eller årligen.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse är en rapport av en revisor som bedömer om ett företags årsredovisning ger en rättvisande bild av dess ekonomiska ställning.

Revisor

Revisor är en person med yrkesmässig expertis inom redovisning och revision som granskar företags ekonomiska rapporter.

Rörliga kostnader

Rörliga kostnader är utgifter som varierar med företagets produktion eller försäljningsvolym.

Rutavdrag

Rutavdrag är en skattereduktion för hushållsnära tjänster som städning, trädgårdsarbete och barnpassning.

Schablonbelopp

Schablonbelopp är en fast summa som används för att beräkna skatt eller avdrag, oavsett de faktiska kostnaderna eller inkomsterna.

SIE-fil

SIE-fil är ett standardiserat filformat för överföring av bokföringsinformation mellan olika redovisningssystem.

Skatt

Skatt är en avgift som individer och företag måste betala till staten, vanligtvis en procentandel av inkomst eller försäljning, för att finansiera offentliga tjänster och infrastruktur.

Skattereduktion

Skattereduktion är en minskning av skattebeloppet som en person eller ett företag är skyldigt att betala.

Skattetabell

Skattetabell är en tabell som används för att bestämma hur mycket inkomstskatt en individ ska betala baserat på deras inkomstnivå. Tabellerna tillhandahålls av Skatteverket och hjälper företag att göra korrekta skatteavdrag för sina anställda och andra skattebetalare.

Skuld

Skuld är en ekonomisk förpliktelse där en part är skyldig pengar till en annan part.

Skuldsanering

Skuldsanering är en juridisk process som hjälper personer med ohållbar skuldsättning att få sina skulder omstrukturerade eller reducerade.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som mäter ett företags skulder i förhållande till dess eget kapital.

Slutskattebesked

Slutskattebesked är ett dokument från Skatteverket som visar den slutgiltiga skatteberäkningen för en person eller ett företag för ett visst år.

Solidariskt ansvar

Solidariskt ansvar innebär att alla medlemmar i en grupp är gemensamt ansvariga för gruppens totala skulder eller åtaganden.

Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som visar ett företags ekonomiska styrka genom att sätta det egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar.

Stagnation

Stagnation är en ekonomisk situation där tillväxt och utveckling är låg eller obefintlig, ofta kännetecknad av låg efterfrågan och brist på ekonomiska framsteg.

Startkapital

Startkapital är de pengar som behövs för att starta och driva ett nytt företag under initiala skeden, innan det genererar egen inkomst.

Statlig inkomstskatt

Statlig inkomstskatt är en skatt på inkomst som betalas till staten, tillämpad på högre inkomstnivåer utöver den kommunala inkomstskatten.

Täckningsbidrag

Täckningsbidrag är skillnaden mellan försäljningsintäkter och rörliga kostnader, används för att täcka fasta kostnader och generera vinst.

Tantiem

Tantiem är en form av vinstbaserad bonus eller ersättning som ofta betalas till företagsledare eller styrelsemedlemmar.

Tariff

Tariff är en skatt eller avgift som påläggs varor eller tjänster vid import eller export.

Taxering

Taxering är en officiell värdering av tillgångar, ofta fastigheter, för att bestämma skatt eller andra avgifter.

Tillgång

Tillgång är en resurs eller ett värde som ett företag eller en individ äger och som kan användas för att generera inkomster.

Tillväxt

Tillväxt avser ökningen av ett företags storlek, värde eller marknadsandel över tid.

Totalresultat

Totalresultat är det totala ekonomiska utfallet för ett företag under en redovisningsperiod, inkluderande både löpande verksamhet och extraordinära poster.

Turnover

Turnover, eller omsättning, är den totala summan av intäkter som ett företag genererar från försäljning av varor eller tjänster.

Upplupen ränta

Upplupen ränta är ränta som har ackumulerats på ett lån eller en investering men ännu inte betalats.

Utbetalning

Utbetalning är processen att överföra pengar från en part till en annan, ofta som betalning för varor, tjänster eller löner.

Utdelning

Utdelning är en andel av ett företags vinst som betalas ut till dess aktieägare.

Utgående saldo

Utgående saldo är det belopp som finns kvar på ett konto vid slutet av en redovisningsperiod.

Utgift

Utgift är pengar som betalas ut för varor, tjänster eller andra kostnader i samband med att driva ett företag eller hushåll.

Utmätning

Utmätning är en juridisk process där en skuldsatt persons tillgångar tas i anspråk för att betala av skulder.

Valutakurs

Valutakurs är priset för en valuta uttryckt i en annan valuta, vilket används vid internationella transaktioner och valutaväxling.

Värdeminskning

Värdeminskning inom ekonomi avser en minskning av värdet på en tillgång över tid, ofta på grund av användning eller föråldrande.

Värdepapper

Värdepapper är finansiella instrument såsom aktier, obligationer eller optioner som representerar ägande eller skuldförhållanden.

VAT-nummer

VAT-nummer är ett unikt identifikationsnummer för företag inom EU som är registrerade för moms.

VD

VD, eller verkställande direktör, är den högsta operativa chefen i ett företag, ansvarig för den dagliga verksamheten.

Verifikation

Verifikation är ett dokument eller bevis som styrker en affärshändelse i bokföringen.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse är en rapport som beskriver ett företags verksamhet, resultat och ställning under ett räkenskapsår.

Vinst

Vinst är skillnaden mellan intäkter och kostnader, vilket visar hur mycket ett företag har tjänat under en period.

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur stor del av omsättningen som är vinst efter att alla kostnader dragits av.

Vite

Vite är en penningbelopp som ska betalas som straff för att inte ha uppfyllt ett kontraktsvillkor eller en lagbestämmelse.

Warrant

Warrant är ett värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja en tillgång till ett förutbestämt pris.

Årsbokslut

Årsbokslut är en sammanställning av ett företags ekonomiska transaktioner över ett helt räkenskapsår, vilket ligger till grund för årsredovisningen.

Årsredovisning

Årsredovisning är en årlig rapport som sammanfattar ett företags ekonomiska prestation och ställning för det gångna räkenskapsåret.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen är en lag som styr hur företags årsredovisningar ska upprättas i Sverige, inklusive krav på innehåll och format.

Öresavrundning

Öresavrundning innebär att avrunda små belopp till närmaste hela krona i transaktioner för att förenkla betalningar och redovisning.

Överlåtelse

Överlåtelse är processen att överföra äganderätten av en tillgång, såsom fastighet eller företag, från en part till en annan.

Överskuldsättning

Överskuldsättning uppstår när en persons eller företags totala skulder överstiger dess tillgångar och inkomster.

Bolagstämma

Bolagstämma är ett företags högsta beslutande organ där aktieägare samlas för att fatta viktiga beslut om företagets verksamhet och ledning.

Aktier

Aktier är andelar i ett aktiebolag som ger ägaren rätt till en del av företagets vinst och röstning vid bolagstämmor.

Årsstämma

Årsstämma är en årlig bolagstämma där aktieägare i ett aktiebolag träffas för att bland annat fastställa årsredovisning och besluta om utdelning.

Bolagsverket

Bolagsverket är en svensk statlig myndighet som ansvarar för registrering av företag samt hantering av företagsrelaterade dokument och information.

Bolagsordning

Bolagsordning är ett dokument som beskriver grundreglerna för ett aktiebolags verksamhet, inklusive företagsnamn, säte och verksamhetsområde.

Företagsform

Företagsform är den juridiska formen för en affärsverksamhet, såsom aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag.

Fakturametoden

Fakturametoden är en bokföringsmetod där intäkter och utgifter bokförs när fakturan skickas eller tas emot, oavsett betalningstidpunkt.

Kontantmetoden

Kontantmetoden är en bokföringsmetod där transaktioner bokförs först när betalningen faktiskt sker, oavsett när fakturan skickades eller mottogs.

Bokslut

Bokslut är en sammanställning av företagets alla finansiella transaktioner under ett räkenskapsår.

Holdingbolag

Holdingbolag är ett företag vars huvudsakliga syfte är att äga aktier i andra företag för att kontrollera och hantera dessa.

Huvudman

Huvudman är den person eller juridiska person som är den egentliga ägaren eller den som har det yttersta ansvaret för en verksamhet.

Jäv

Jäv innebär en situation där en persons objektivitet kan ifrågasättas på grund av personliga relationer, ekonomiska intressen eller andra jävsgrunder.

Kassabok

I en kassabok ska alla transaktioner in och ut ur ett företag registreras.

Kassaflöde

Kassaflöde är ett mått på mängden pengar som genereras eller förbrukas av ett företag under en viss tidsperiod.

Kontoplan

Kontoplan är en systematisk lista över alla konton som används i ett företags bokföring för att organisera ekonomiska transaktioner.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är den totala kostnaden för ett lån per år inklusive ränta och alla avgifter, uttryckt som en procentandel av lånebeloppet.

E-faktura

E-faktura är en elektronisk faktura som skickas och tas emot i digitalt format.

Egenanställd

Egenanställd är en person som driver sin egen verksamhet åt uppdragsgivare utan att starta eget företag.

Transaktion

En transaktion är en affärshändelse där värde överförs mellan två eller flera parter, mot betalning.

Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.